ภูมิพลังแผ่นดิน
"กำลังของแผ่นดิน"
แม่ก็อยากให้เธออยู่กับดิน
อันที่จริงเธอชื่อ "ภูมิพล"
ที่แปลว่า "กำลังของแผ่นดิน"
แม่ก็อยากให้ เธออยู่กับดิน
เมื่อฟังคำพูดนี้แล้วกลับมาคิด
ซึ่งแม่คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่า
อยากให้ติดดินและอยากให้ทำงาน
ให้แก่ประชาชน
(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ภูมิพลังแผ่นดิน
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระนามพระโอรสพระองค์ใหม่ ของสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ "ภูมิพลอดุลยเดช" ซึ่งมีความหมายว่า "ผู้มีเดชไม่มีที่เปรียบเป็นพลังของแผ่นดิน" ประหนึ่งจะทรงทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าว่า จะทรงเป็นผู้ประคองประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้อย่างมิได้คาดฝันหลายครั้งหลายคราว


ปีพุทธศักราช 2542 เป็นวาระ แห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และประเทศชาติอย่างล้นพ้นหาที่สุดมิได้ จึงได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ขึ้น ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันสำคัญยิ่ง อาคารแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับผู้สนใจทั่วไปเข้าชม และศึกษาถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาประเทศแล้ว ยังได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของเขื่อนภูมิพล ตั้งแต่สมัยเริ่มมีการสำรวจและก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงอดีต และความยิ่งใหญ่ของเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย

"เขื่อนภูมิพล" นับเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นสัญลักษณ์ ของการพัฒนาแหล่งน้ำแผนใหม่ ความสำเร็จของ "เขื่อนภูมิพล" ในวันนี้ เป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของรัฐ ในการสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่สังคมไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประสานกับการจัดการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของราษฎรทุกหมู่เหล่า ดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสำคัญ

ในวาระอันเป็นมงคลนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือ "ภูมิพลังแผ่นดิน" เพื่อแสดงถึงความเป็นมา บทบาท และคุณูปการของเขื่อนภูมิพล อีกทั้งความรู้สึกผูกพันและชื่นชมของผู้คนที่มีต่อเขื่อนภูมิพลนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเป็นต้นมา สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือหนังสือ "ภูมิพลังแผ่นดิน" ได้รวบรวมแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเปรียบประดุจยุทธศาสตร์ของชาติ ซึ่งจุดประกายพลังแห่งการพัฒนา แหล่งน้ำและการเกษตรทั่วทุกหนทุกแห่งบนแผ่นดินไทย นับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ สำหรับชีวิตทั้งมวลไม่มีวันสิ้นสุด