>>CONTROL PANEL>> Site Management

Site Management

 1. Backup : ทำหน้าที่สำรองข้อมูลของเว็บไซต์และ MySQL Email
 2. Web Protect : เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ป้องกันการใช้งาน file และ folder ภายใต้เว็บไซต์ของคุณ
 3. Change Password : การเปลี่ยน password การ login เข้า Cpanel
 4. Custom Error Pages : ทำหน้าที่ตั้งค่าหน้า error ที่จะเกิดขึ้น แทนการแสดงผลเป็นหน้า error ของ browser
 5. Redirects : ทำหน้าที่ส่งต่อผู้เรียกใช้งานเว็บไซต์ไปยัง URL ที่กำหนด
 6. Mime Types : เป็นส่วนที่ใช้สำหรับตั้งค่าการกระทำที่ browser หากมีการเรียกใช้ file ตามสกุลที่กำหนด
 7. Apache Handlers : เป็นส่วนที่ใช้สำหรับตั้งค่าการกระทำที่ server หากมีการเรียกใช้ file ตามสกุลที่กำหนด
 8. Frontpage Extensions : ทำหน้าที่ติดตั้ง Frontpage Extensions หากคุณใช้ Frontpage ในการพัฒนาเว็บไซต์ คุณต้องเปิดบริการในส่วนนี้
 9. Search Engine Submit : ทำหน้าที่ส่งข้อมูลเว็บไซต์ของคุณไปยัง Search Engine หลัก เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณสามารถค้นหาได้ด้วย Search Engine อย่าง google
 10. HotLink Protection : ทำหน้าที่ป้องกันเว็บไซต์อื่น ที่สร้าง Link โดยไม่ได้รับอนุญาติมายัง file ซึ่งเป็นภาพหรือเอกสารโดยตรง
 11. Index Maneger : ทำหน้าที่ตั้งค่าการเปิดเว็บไซต์ เมื่อมีคนเปิดเข้ามายังเว็บไซต์ใน folder ที่ไม่มี Index file เว็บไซต์จะไม่แสดงรายชื่อของ file ใน folder ให้เห็น
 12. Ip Deny Maneger : ทำหน้าที่การปฏิเสธการเปิดเว็บไซต์
 13. Disk Usage Viewer : เป็นตัวแสดงรายละเอียดการใช้งานพื้นที่ภายในเว็บไซต์

© Copyright 2004 by SmartZap Co.,Ltd.