>>CONTROL PANEL >>Mail Management >> Trace an Email Address

Trace an Email Address

เป็นเครื่องมือในการแสดงเส้นทางของการส่ง Emailให้คุณใส่ชื่อ EMail ที่ต้องการทดสอบลงไปแล้วกด Show Route


© Copyright 2004 by SmartZap Co.,Ltd.