>>CONTROL PANEL >>Mail Management >> Mailling Lists    Mailing List คือระบบงานของ Email รูปแบบหนึ่งที่สามารถส่ง Email กระจายสู่สมาชิกภายในกลุ่ม โดยสมาชิกจะมาจากการสมัครผ่านระบบ Mailing List

    คุณสามารถใช้ Mailing List เป็น Discussion List ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับ Web Board แต่ต่างกันตรงที่ไม่ได้อยุ่ในรูปแบบของเว็บแต่อยุ่ในรูปแบบของ Email เมื่อมีการส่งข้อความมายังระบบ Mailling List สมาชิกทุกคนจะได้รับผ่านทาง Email

    วิธีการใช้งาน : คุณจะต้องสร้าง Mailing List ขึ้นมาก่อน ชื่อของ Mailing List ไม่ควรจะซ้ำกับ Email ที่คุณใช้งาน จากนั้นจึงเลือกไปแก้ไข List นั้นๆ ซึ่งวิธีการตั้งค่า Mailing List จะมีในระบบของ Mailing List
    © Copyright 2004 by SmartZap Co.,Ltd.