>>CONTROL PANEL >>Mail Management >> Forwardersในส่วนนี้จะทำหน้าที่กำหนด Email Forwarder เพื่อส่งต่อ Email ที่รับเข้ามาไปยัง Email อื่น

ในกรณีที่คุณใช้ Email อื่นเป็น Email หลักเช่น demo@msn.com คุณสามารถตั้งค่าให้ Email ที่ส่งมายัง demo@demo.com ส่งต่อไปยัง demo@msn.com

หรือในกรณีที่คุณมีมากกว่า 1 Mailbox แต่ต้องการใช้ Email หลักอันใดอันหนึ่งคุณก็สามารถตั้งค่าให้ forward Email ที่เหลือมายัง Email หลักเช่น คุณมี Email info@demo.com, sales@demo.com โดยคุณต้องการใช้ info@demo.com เป็น Email หลัก คุณก็สามารถตั้งให้ sales@demo.com ส่งต่อมายัง info@demo.com ได้

ดังตัวอย่างข้างล่างนี้เมื่อกด Add Forwarder ระบบจะจดจำว่าหากมี Email ส่งมายัง demo@demo.com ให้ส่งไปยัง demo@msn.comCommentตั้งให้ Email ส่งต่อไปยัง Email อื่น มีประโยชน์ในกรณีที่ ท่านมี Email ตัวเก่าอยู่แล้ว หรือมี Email ตัวอื่นซึ่งใช้อยู่ประจำ ท่านสามารถตั้งให้ Email ตัวใหม่ ส่งต่อไปยัง Email ตัวเดิมหรือตัวที่ท่านต้องการใช้งานได้
© Copyright 2004 by SmartZap Co.,Ltd.