>>CONTROL PANEL >>FTP >>Manage Account >>Add Account
หลังจากเลือกที่ Add FTP Account จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมา
การเพิ่ม FTP Account ใหม่ ทำได้ดังนี้
  1. ใส่ชื่อ login ที่ต้องการ
  2. ใส่ password
  3. กำหนด directory ที่จะให้ login นี้เข้าไปใช้งาน
  4. เลือกที่ Create เพื่อสร้าง login ใหม่

Comment


  • เมื่อสร้าง login แล้ว login ใหม่ที่ใช้ในการ login จะต้องเป็น"ชื่อ@domain" เช่น someone@demo.com
  • หากคุณใช้ Add on domain หรือ Sub domain คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง login สำหรับโดเมนใหม่ เพราะในขั้นตอนการสร้างโดเมนจะสร้าง FTP login ให้ใหม่อยู่แล้ว© Copyright 2004 by SmartZap Co.,Ltd.