>>CONTROL PANEL>> Files


ในส่วนนี้จะทำหน้าที่ในการจัดการ File/Folder ใน Home directoryFiles

  1. File Manager : เป็นเครื่องมือเช่นเดียวกับ File Manager ของ Windows ในการแก้ไข File/Folders
  2. Disk Usage : เป็นส่วนแสดงการใช้งานพื้นที่ใน Hosting ของคุณ

© Copyright 2004 by SmartZap Co.,Ltd.